Zasady przetwarzania danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych w Jarzyński Auto Serwis Sp. z o. o.

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych chcielibyśmy przekazać Państwu informacje o celach, zakresie i kategoriach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

 

ADMINISTRATOR DANYCH I KONTAKT W SPRAWIE DANYCH

 

Administratorem Państwa Danych jest Jarzyński Auto Serwis Sp. z o.o.(dalej: Spółka) z siedzibą w Ciechanowie (06-400), ul. Kasprzaka 5.

 

Jako Administrator, odpowiadamy za bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wyżej wskazanym adresemoraz za pośrednictwem poczty elektronicznej salon@jarzynski.ciechanow.pl

Kontakt z Inspektorem Danych możliwy jest pod adresem e-mail odo@jarzynski.ciechanow.pl, a także pisemnie na wyżej wskazany adres z dopiskiem „IOD".

 

Kogo dane przetwarzamy?

Dane osobowe klientów i potencjalnych klientów volkswagen Group Polska

 

Jako współadministrator z Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP),Spółka przetwarza dane klientów i potencjalnych klientów w celu wykonania umowy, dopełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa oraz w uzasadnionym interesie współadministratorów przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy, jednak nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń, a w przypadku przetwarzania opartego na usprawiedliwionym interesie administratora przez okres ważności celu przetwarzania albo do czasu wniesienia sprzeciwu.

 

Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych VGP pod adresem e-mail iod@vw-group.pl, a także pisemnie na adres Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 z dopiskiem „IOD";

 

Dane osób korzystających z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej firmy

 

Spółka przetwarza dane osób zainteresowanych ofertą w celu obsługi złożonego zapytania, na podstawie swojego prawnie usprawiedliwionego interesu, a w przypadku udzielenia zgody także w celach marketingowych. Spółka będzie przetwarzała dane osób zainteresowanych ofertą przez okres ważności przygotowanej oferty albo do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ale nie dłużej niż 5 lat od momentu ostatniego kontaktu. W przypadku przetwarzania w celach marketingowych do momentu wycofania udzielonej zgody.

 

Dane kontrahentów


Spółka przetwarza dane osób fizycznych i przedsiębiorców (kontrahentów), z którymi zawarte są umowy w celu realizacji tych umów i wywiązania się z obowiązków prawnych (np. ustawa o rachunkowości). Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zawarcie i wykonanie umowy oraz przepisy prawa. Spółka będzie przetwarzała dane osobowe klientów przez okres 5 pełnych lat.

 

Osób znajdujących się na obszarze objętym monitoringiem

 

Dane te Spółka przetwarza w celu ochrony osób i mienia, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu.

Spółka przechowuje te dane nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca.

 

Dane o kandydatach do pracy

 

Spółka przetwarza dane o kandydatach do pracy w celu rekrutacji pracowników, na podstawie zgody osoby aplikującej o zatrudnienie. Spółka będzie przetwarzała te dane przez czas prowadzenia rekrutacji.

 

Dane o pracownikach i zleceniobiorcach

 

Spółka przetwarza dane o pracownikach i zleceniobiorcach w celu realizacji zatrudnienia, na podstawie przepisów prawa (np. Kodeks Pracy).Okres przechowywania tych danych określają przepisy prawa.

 

Spółka przetwarza także dane o pracownikach i zleceniobiorcach w celu utrzymania jakości i podnoszenie standardów obsługi i świadczonych usług na podstawie zgody osoby, w celu wykonania umowy, a także prawnie usprawiedliwionego interesu Spółki. Dane te są przechowywyane do momentu wycofania zgody, przez okres trwania umowy dealerskiej/i lub serwisowej, przez okres trwania umowy z podmiotem danych (pracownikiem/i lub zleceniobiorcą).

 

Inne dane powierzone Spółce w celu realizacji umów o współpracy

 

Spółka może przetwarzać także dane osobowe, których nie jest administratoremjedynie na podstawie umów o współpracy oraz w celach i zakresach określonych w tych umowach.

 

Odbiorcy danych

 

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: osoby upoważnione przez administratoratj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom świadczącym w imieniu i na rzecz Spółki usługi (m.in. serwisu IT) oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

 

Realizacja PRAW OSÓB których dane dotyczą

 

Mają Państwo prawo do:

 

 • dostępu do swoich danych,
 • uzyskania kopii tych danych,
 • modyfikacji i poprawienia swoich danych,
 • usunięcia swoich danych,o ile obowiązujące przepisy nie będą się temu sprzeciwiały,
 • sprzeciwu wobecnie podlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu,
 • sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych,
 • wycofania zgody,
 • przeniesienia danych do innego administratora, w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody albo zawartej umowy.

Żądanie realizacji swoich praw mogą Państwo złożyć listownie na adres siedziby Spółki w Ciechanowie (06-400), ul. Kasprzaka 5 lub na adres poczty elektronicznejsalon@jarzynski.ciechanow.pl

 

W celu sprawnej obsługi Państwa praw prosimy o zamieszczanie we wniosku następujących kategorii informacji:

 • danych identyfikujących wnioskodawcę (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu)
 • uzasadnienie wniosku,
 • innych dodatkowych informacji, które umożliwiłyby Spółce identyfikację osoby w zasobach danych osobowych przetwarzanych w Spółce
 • sposób odbioru danych.

 

Podane we wniosku dane nie będą przetwarzane w innych celach poza realizacją żądania.

W przypadku braku danych w zasobach Spółki nie zostaną one utrwalone.

 

Państwa żądania będą rozpatrywane indywidulanie. Możliwość realizacji ww. praw uzależniona jest podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych.

 

Państwa żądania realizowane będą w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Spółka nie będzie w stanie dotrzymać tego terminu zostaną Państwo o tym poinformowani.

 

Zgodnie z RODO pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat. W sytuacji gdy Państwa żądania byłyby nieuzasadnione lub nadmierne Spółka zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty.

 

Jeżeli jesteś Klientem lub potencjalnym Klientem VGP żądania realizacji swoich praw możesz wnieść na adres daneosobowe@vw-group.pl lub pisemnie Volkswagen Group Polska sp. z o.o. na adres: 61-037 Poznań, ul. Krańcowa 44.


Zgodnie z ROOD mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.